Endringer i sjøloven mv. (fjerning av vrak) og samtykke til tiltredelse til Den internasjonale Nairobi-konvensjonen om fjerning av vrak, 2007

Prop. 105 LS (2017-2018), Innst. 76 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Justis- og beredskapsdepartementet Saka er behandla i justiskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Tilråding levert 27.11.2018 Innst. 76 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 27.11.2018

   Behandla i Stortinget: 04.12.2018