Riksrevisjonens undersøkelse av Norges internasjonale klima- og skogsatsing

Dokument 3:10 (2017-2018), Innst. 61 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Dokument frå Riksrevisjonen Saka er behandla i kontroll- og konstitusjonskomiteen Tilråding levert 20.11.2018 Innst. 61 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet og vedlagt protokollen kontroll- og konstitusjonskomiteens innstilling vedrørende Riksrevisjonens undersøkelse av Norges internasjonale klima- og skogsatsing. Komiteen merker seg funnene fra Riksrevisjonen, og er av den oppfatning at det innenfor REDD+ -programmet er tiltak som har svært god effekt, og andre som har mindre effekt. Komiteen viser til at det er viktig at midlene blir brukt på riktig måte og i tråd med mål om kamp mot fattigdom, urfolks rettigheter og bevaring av regnskogen. Komiteen finner det urovekkende at det norske bidraget til REDD+ ikke har utløst nok finansiering fra andre land og aktører. Komiteen understreker at det er viktig å ha kontroll med gjennomføringen og resultatene av REDD+ og å ha på plass mekanismer som lett kan fange opp mislighold. Komiteen legger til grunn at Klima- og miljødepartementet tar funnene fra Riksrevisjonen på alvor og at rapporten sammen med innstillingen fra komiteen blir tillagt vekt i det videre arbeidet.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 20.11.2018

   Behandla i Stortinget: 29.11.2018