Riksrevisjonens undersøkelse av Barne-, ungdoms- og familieetatens bistandsplikt ved akuttplasseringer i barnevernet

Dokument 3:8 (2017-2018), Innst. 60 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Dokument frå Riksrevisjonen Saka er behandla i kontroll- og konstitusjonskomiteen Tilråding levert 20.11.2018 Innst. 60 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet og vedlagt protokollen kontroll- og konstitusjonskomiteens undersøkelse av Barne-, ungdoms- og familieetatens bistandsplikt ved akuttplasseringer i barnevernet. Riksrevisjonens hovedfunn er blant annet at Bufetat ikke kan tilby alle barn et tilpasset akutt-tilbud og at tilbudet varierer etter hvilken region barnet tilhører. Komiteen merker seg at det synes å være store forskjeller i både forståelsen og håndteringen av bistandsplikten Bufetat har overfor kommunenes barnevernstjeneste i akuttplasseringer. Etter høring i saken har komiteen fått bekreftet at disse problemstillingene er en utfordrende del av arbeidet for alle parter. Komiteen påpeker det ansvaret departementet har for å følge opp de lover og forskrifter som gjelder og for å gripe fatt i mangler og utfordringer. Komiteen påpeker samtidig at alle parter har et ansvar for å ta initiativ til avklaring og oppklarende dialog.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 20.11.2018

   Behandla i Stortinget: 04.12.2018