Revidert finansieringsopplegg for E6 Helgeland nord, inkl. utbedring av strekningen Krokstrand sentrum - Bolna, i Nordland

Prop. 102 S (2017-2018), Innst. 49 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Samferdselsdepartementet Saka er behandla i transport- og kommunikasjonskomiteen Tilråding levert 13.11.2018 Innst. 49 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om revidert finanseringsopplegg for prosjektet E6 Helgeland Nord. Bakgrunnen for forslaget var å utvide prosjektet Helgeland Nord, slik at utbedring på strekningen Krokstrand sentrum - Bolna kan fullføres som del av prosjektet. De økte kostnadene skal finansieres med bompenger ved at det etableres en ny bomstasjon på Bolna, og at innkrevingsperioden i bomstasjonene på Skamdal og Reinforshei utvides fra 15 til 18 år. Stortinget vedtok at prosjektet utvides slik at utbedringen av strekningen E6 Krokstrand sentrum - Bolna kan gjennomføres. Videre har Stortinget vedtatt at kostnadsramme for strekningen er 301 mill. 2018-kroner. Stortinget har også gitt sin tilslutning til at bompengeselskapet kan kreve inn bompenger.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 13.11.2018

   Behandla i Stortinget: 20.11.2018