Representantforslag om opplysningsplikt for statsråder og statssekretærer

Dokument 8:108 LS (2017-2018), Innst. 54 L (2018-2019)

Merknad

Kun lovdelen av dette representantforslaget ble behandlet, jf. Innst. 54 L (2018-2019).

Status: Saka er ferdigbehandla.

Lovforslag frå Gina Barstad, Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen, Marius Meisfjord Jøsevold, Torgeir Knag Fylkesnes Saka er behandla i Stortingets presidentskap Forslag fra (SV)
utkast til innstilling er forelagt for kontroll- og konstitusjonskomiteen til uttalelse
Tilråding levert 15.11.2018 Innst. 54 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Med tilslutning fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti har Stortinget vedtatt å be regjeringen utrede og sende på høring et forslag om endring i lov om registrering av regjeringsmedlemmers verv og økonomiske interesserer. Forslaget går ut på å innføre registreringsplikt for statsråder og statssekretærer om oppdragsgivere og oppdrag de har hatt de to siste årene før tiltredelse, dersom de har arbeidet med å fremme politiske eller næringsmessige interesser i denne perioden. De øvrige partiene gikk inn for å vedta loven uten ytterligere utredning.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 15.11.2018

   Behandla første gang i Stortinget 27.11.2018