Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Prop. 16 S (2017-2018), kap. 542, Innst. 79 S (2017-2018)

Status: Komiteen har behandla saka ferdig og har komme med si tilråding. Ventar på behandling i Stortinget.

Forslag frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saka er behandla i transport- og kommunikasjonskomiteen Tilråding levert 08.12.2017 Innst. 79 S (2017-2018)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og tilråding

      Tilråding levert 08.12.2017