Finansiering av Bypakke Bergen i Hordaland

Prop. 11 S (2017-2018), Innst. 90 S (2017-2018)

Status: Komiteen har behandla saka ferdig og har komme med si tilråding. Ventar på behandling i Stortinget.

Forslag frå Samferdselsdepartementet Saka er behandla i transport- og kommunikasjonskomiteen Tilråding levert 12.12.2017 Innst. 90 S (2017-2018)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og tilråding

      Tilråding levert 12.12.2017

      Førebels dato for behandling i Stortinget: 20.12.2017