Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2016

Dokument 1 (2017-2018), Innst. 115 S (2017-2018)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Dokument frå Riksrevisjonen Saka er behandla i kontroll- og konstitusjonskomiteen Tilråding levert 06.02.2018 Innst. 115 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Riksrevisjonen sender hvert år en rapport til Stortinget om sin kontroll og revisjon av departementene og deres underliggende virksomheter. I rapporten for budsjettåret 2016 viser Riksrevisjonen til at regnskapene i hovedsak holder god kvalitet, og antall modifiserte revisjonsberetninger er lavere i 2016 enn i 2015. For 2016 er det imidlertid flere tilfeller der Riksrevisjonen ikke har vært i stand til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis for å kunne konkludere om kvaliteten av regnskapet. Stortinget har behandlet rapporten og diskutert Riksrevisjonens funn og anbefalinger.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 06.02.2018

   Behandla i Stortinget: 27.02.2018