Endringar i vegtrafikkloven (køyretøykontroll og fartsskrivar) (Lov-delen)

Prop. 8 LS (2017-2018)

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.

Lovforslag frå Samferdselsdepartementet Saka er til behandling i transport- og kommunikasjonskomiteen Utkast til innstilling forelegges for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis

Saksgang