Samtykkje til godkjenning av vedtak nr. 122/2016 i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av forordning (EU) nr. 165/2014 (S-delen)

Prop. 8 LS (2017-2018)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag frå Samferdselsdepartementet Saka er til behandling i transport- og kommunikasjonskomiteen

Saksgang