Endringar i statsbudsjettet 2017 under Samferdselsdepartementet

Prop. 13 S (2017-2018), Innst. 79 S (2017-2018)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Samferdselsdepartementet Saka er behandla i transport- og kommunikasjonskomiteen Tilråding levert 08.12.2017 Innst. 79 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt endringer i statsbudsjettet for 2017 (ny saldering) under Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (kap. 542 Internasjonalt IKT-samarbeid og utviklingsprogram). Det er vedtatt endringer på en rekke budsjettkapitler, i tråd med forslaget fra regjeringen. Videre er det vedtatt at stikkordet "kan overføres" føyes til på kap. 1330, post 75 TIlskudd til reduserte bompengetakster utenfor byområdene. I Prop. 13 S inngår det omtale av styrings- og kostnadsramme for de to jernbaneprosjektene Sandbukta - Moss - Såstad og Venjar - Eidsvoll - Langslett. Når Samferdselsdepartementet har lagt fram styrings- og kostnadsramme for Stortinget kan prosjektene startes opp i 2018, slik regjerningen har foreslått..

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 08.12.2017

   Behandla i Stortinget: 14.12.2017