Endringer i utlendingsloven (politiets tilgang til opplysninger om beboere i asylmottak mv.)

Prop. 156 L (2016-2017), Innst. 172 L (2017-2018), Lovvedtak 38 (2017-2018)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Justis- og beredskapsdepartementet Saka er behandla i kommunal- og forvaltningskomiteen Tilråding levert 06.03.2018 Innst. 172 L (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt endringer i utlendingsloven, jf. Prop. 156 L (2016-2017) Endringer i utlendingsloven (politiets tilgang til opplysninger om beboere i asylmottak mv.) og Innst. 172 L (2017-2018). Endringene innebærer at politiet uten hinder av taushetsplikt og etter skriftlig anmodning til mottak, omsorgssenter eller Utlendingsdirektoratet skal få utlevert nærmere bestemte opplysninger om nåværende og tidligere beboere i asylmottak eller omsorgssenter.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 06.03.2018

   Behandla andre gang i Stortinget 20.03.2018