Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven)

Prop. 104 L (2016-2017), Innst. 258 L (2017-2018), Lovvedtak 53 (2017-2018)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Kulturdepartementet Saka er behandla i familie- og kulturkomiteen Tilråding levert 08.05.2018 Innst. 258 L (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet forslag til ny åndsverklov, som ble fremmet av regjeringen i forrige stortingsperiode. Loven, som ble enstemmig vedtatt, samsvarer med forslaget i proposisjonen, med unntak av proposisjonens forslag til § 71 om åndsverk skapt i arbeidsforhold. Et hovedhensyn med den nye loven, som viderefører hovedreglene og prinsippene i gjeldende lovgivning, er at den skal bidra til å sikre rettighetshaverne inntekter og legge til rette for ivesteringer i kreativt innhold, samt å gjøre den til et effektivt og anvendelig verktøy for brukerne. Det ble også vedtatt å be regjeringen om å utrede eller vurdere enkelte forhold innenfor åndsverkslovens område, bl.a. utrede en tvisteløsningsordning for fastsetting av rimelig vederlag og komme tilbake til Stortinget med en sak om dette.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 08.05.2018

   Behandla andre gang i Stortinget 22.05.2018