Lov om gjeldsinformasjon ved kredittvurdering av privatpersoner (gjeldsinformasjonsloven)

Prop. 87 L (2016-2017), Innst. 356 L (2016-2017), Lovvedtak 103 (2016-2017)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Barne- og likestillingsdepartementet Saka er behandla i familie- og kulturkomiteen Tilråding levert 30.05.2017 Innst. 356 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt lov om gjeldsinformasjon ved kredittvurdering av privatpersoner. Formålet med loven er å legge til rette for at banker og andre kredittytere kan skaffe seg bedre oversikt over omfanget av forbrukskreditter hos kunder som søker om lån og kreditt. Loven gir private aktører adgang til å etablere egne foretak (gjeldsinformasjonsforetak) som kan formidle gjeldsopplysninger mellom banker og andre til bruk ved kredittvurdering. Det ble i tillegg vedtatt et anmodningsvedtak om å evaluere ordningen med nasjonal gjeldsinformasjon, samt å be regjeringen utrede og fremme et lovforslag som er innrettet mot en portalbasert tjeneste. I tillegg vedtok Stortinget å be regjeringen utrede muligheten for å innføre et rentetak og komme tilbake til Stortinget med en sak om dette.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 30.05.2017

   Behandla andre gang i Stortinget 12.06.2017