Endringer i arbeidsmiljøloven (varsling og arbeidstid)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Arbeids- og sosialdepartementet Saka er behandla i arbeids- og sosialkomiteen Tilråding levert 16.05.2017 Innst. 303 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt endringer i arbeidsmiljøloven. Endringene går på varsling og arbeidstid. Når det gjelder varsling er følgende vedtatt: - arbeidstakeres rett til å varsle om kritikkverdige forhold fastslås. – forbud mot å møte varslere med gjengjeldelse. – fastsettelse av at virksomhetene som hovedregel skal utarbeide interne rutiner for varsling. Når det gjelder arbeidstid er følgende vedtatt: - En ny bestemmelse om at arbeidsgiver og arbeidstaker kan inngå skriftlig avtale om at arbeidstaker, på eget initiativ, kan utføre arbeid mellom klokken 21.00 og 23.00.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 16.05.2017

   Behandla andre gang i Stortinget 06.06.2017