Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til næringskomiteen)

Prop. 1 S (2016-2017), Innst. 8 S (2016-2017)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saka er behandla i næringskomiteen Tilråding levert 08.12.2016 Innst. 8 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet de kapitler og poster i Prop.1 S (2016-2017) som ble fordelt til næringskomiteen i henhold til Innst.1.S (2016-2017) (rammeområdene 9, 10 og 11). Videre vedtok Stortinget å be regjeringen utrede muligheter for fiskeindustri på Svalbard. Regjeringen ble også bedt om å fremme forslag til ny ordning i GIEK som dekker både politisk og komersiell risiko knyttet til fornybarinvesteringer i utviklingsland, slik at det kan behandles i vårsesjonen 2017.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 08.12.2016

   Behandla i Stortinget: 13.12.2016