Grunnlovsforslag om endring i §§ 2, 4, 9, 16 og 44 (endelig avskaffelse av statskirkeordningen)

Dokument 12:5 (2015-2016), Innst. 256 S (2019-2020)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saka er behandla i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (SV) Tilråding levert 05.05.2020 Innst. 256 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om to til dels likelydende grunnlovsforslag om forholdet mellom stat og kirke. Forslag 5 gjelder endring i §§ 2, 4, 9, 16 og 44, mens forslag 32 gjelder endring av §§ 4 og 16. Intensjonen var å tydeliggjøre et fullstendig skille mellom stat og kirke. Forslag 5 ble støttet av Sosialistisk Venstreparti, MDG og Rødt med subsidiær støtte fra Venstre, mens forslag 32 ble støttet av Venstre, MDG og Rødt med subsidiær støtte fra Sosialistisk Venstreparti. Flertallet i komiteen (Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet) viste til at et klart flertall på Stortinget gjennom stat-kirke-forliket har slått fast at Den norske kirke skal ha en særskilt forankring i Grunnloven og ville på den bakgrunn ikke bifalle forslagene. Ved voteringen stemte 15 for og 100 mot forslag 5, mens 14 stemte for og 101 mot forslag 32. Forslagene oppnådde dermed ikke grunnlovsmessig flertall.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 05.05.2020

   Debattert i Stortinget 14.05.2020
   Votert i Stortinget 14.05.2020