Nasjonalbudsjettet 2016

Meld. St. 1 (2015-2016), Innst. 2 S (2015-2016)

Merknad

Høringen omfatter også Prop. 1S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016, Prop. 1LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 og Prop. 1S (2015-2016) Det kongelige finansdepartement

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 28.11.2015 Innst. 2 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 28.11.2015

   Behandla i Stortinget: 03.12.2015