Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga - lovdelen

Prop. 94 LS (2013-2014), Innst. 261 L (2013-2014), Lovvedtak 80-87 (2013-2014)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 11.06.2014 Innst. 261 L (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt lovendringer på skatte-, avgifts- og tollområdet i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2014.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 11.06.2014

   Behandla andre gang i Stortinget 20.06.2014