Revidert nasjonalbudsjett 2014

Meld. St. 2 (2013-2014), Innst. 260 S (2013-2014)

Merknad

Høringen gjelder også Prop. 93 S (2013-2014) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2014 og Prop. 94 LS (2013-2014) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 13.06.2014 Innst. 260 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 13.06.2014

   Behandla i Stortinget: 20.06.2014