Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven) (gjennomføring av direktiv 2011/83/EU om forbrukerrettigheter)

Prop. 64 L (2013-2014), Innst. 258 L (2013-2014), Lovvedtak 92 (2013-2014)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Saka er behandla i familie- og kulturkomiteen Tilråding levert 10.06.2014 Innst. 258 L (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt ny lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler. Loven er en gjennomføring av EU-direktiv om forbrukerrettigheter. Forbrukerrettighetsdirektivet er basert på prinsippet om totalharmonisering. Dette innebærer at medlemsstatene innenfor direktivets virkeområde ikke kan ha nasjonale regler som avviker fra direktivets regler. Direktivets regler er blant annet å lette handelen over landegrensene. Medlemsstatene skal ha ensartede regler når det gjelder visse aspekter ved avtaler som inngås mellom forbrukere og næringsdrivende. Formålet med en ny lov er i likhet med gjeldende lov å sikre at forbrukeren får relevant og nødvendig informasjon før avtale inngås ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 10.06.2014

   Behandla andre gang i Stortinget 20.06.2014