Frihet og likeverd - Om mennesker med utviklingshemming

Meld. St. 45 (2012-2013), Innst. 127 S (2013-2014)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Saka er behandla i arbeids- og sosialkomiteen Tilråding levert 12.02.2014 Innst. 127 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortingethar behandlet meldingen om "Frihet og likeverd - Om mennesker med utviklingshemming". Meldingen ble vedtatt vedlagt protokollen. I tillegg ble følgende vedtak enstemmig vedtatt oversendt regjeringen: "Stortinget ber regjeringen nedsette et bredt sammensatt utvalg som skal foreslå egnede og konkrete tiltak som styrker grunnleggende rettigheter til personer med utviklingshemning sine autonomi, privatliv, familieliv og samfunnsdeltakelse. Mandatet til utvalget må inkludere mål, tiltak, kompetanse, rettssikkerhet, økonomi og styringssystem som sikrer at nasjonale politiske mål innfris."

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 12.02.2014

   Behandla i Stortinget: 25.02.2014