Endringer i utlendingsloven (behandling av omgjøringsanmodninger)

Prop. 180 L (2012-2013), Innst. 124 L (2013-2014), Lovvedtak 38 (2013-2014)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Justis- og beredskapsdepartementet Saka er behandla i kommunal- og forvaltningskomiteen Tilråding levert 11.02.2014 Innst. 124 L (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet Prop. 180 L (2013-3014) endringer i utlendingsloven (behandling av omgjøringsanmodninger). Forslagene til endringer ble vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 11.02.2014

   Behandla andre gang i Stortinget 04.03.2014