Endringer i utlendingsloven (gjennomføring av returdirektivet)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Justis- og politidepartementet Saka er behandla i kommunal- og forvaltningskomiteen Tilråding levert 07.12.2010 Innst. 137 L (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   For å gjennomføre Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/115/EF om felles standarder og prosedyrer i medlemsstatene for retur av tredjelandsborgere med ulovlig opphold (returdirektivet) i norsk rett, jf. Prop. 2 S (2010-2011) og Innst. 148 S (2010-2011), har Stortinget vedtatt endringer i utlendingsloven.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 07.12.2010

   Behandla andre gang i Stortinget 17.12.2010