Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2010

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen (kap. 1833/4833 CO2-håndtering sendes energi- og miljøkomiteen som utarbeider utkast til innstilling).
Finanskomiteen avgir deretter innstilling som en del av innstillingen om Prop. 125 S
Tilråding levert 11.06.2010 Innst. 350 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet revidert nasjonalbudsjett for 2010, tilleggsbevilgninger og omprioriteringer, samt endringer av avgiftsvedtak. Regjeringens forslag er med få endringer vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 11.06.2010

   Behandla i Stortinget: 18.06.2010