Forslag fremma i debatten

Prop. 105 S (2019-2020), Innst. 383 S (2019-2020)

Forslag fremmet under debatt og vedtak

Forslag nr. 24 fra Njåstad, Helge André på vegner av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti


Stortinget ber regjeringen sørge for at finansiering av frivilligsentralene overføres til et øremerket tilskudd på Kulturdepartementets budsjett fra 2021 for å sikre finansiering til frivilligsentraler i både små og store kommuner.

Forslag nr. 25 fra Moxnes, Bjørnar på vegner av Rødt


Stortinget ber regjeringen i forslaget til statsbudsjett for 2021 øke kommunesektorens inntekter med minimum 10-12 mrd. kroner ut over regjeringens forslag i Kommuneproposisjonen 2021.

Forslag nr. 26 fra Moxnes, Bjørnar på vegner av Rødt


Stortinget ber regjeringen fremme forslag om lovendringer til Stortinget som gir kommunene mulighet til å kreve inn lavere eiendomskattesats for primærbolig enn sekundær- og fritidsboliger.