Forslag fremma i debatten

Prop. 115 LS (2018-2019), Innst. 391 S (2018-2019)

Forslag nr. 30 fra Gjelsvik, Sigbjørn på vegner av Senterpartiet


Stortinget ber regjeringa syte for at alle eventuelle kostnadsreduksjonar i prosjektet rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen-Grundset/Basthjørnet kjem bilistene til gode gjennom reduserte bompengar.

Forslag nr. 31 fra Gjelsvik, Sigbjørn på vegner av Senterpartiet


Stortinget ber regjeringa syte for at alle eventuelle kostnadsreduksjonar i prosjektet E39 Klett-Bårdshaug kjem bilistane til gode gjennom reduserte bompengar.

Forslag nr. 32 fra Gjelsvik, Sigbjørn på vegner av Senterpartiet


Stortinget ber regjeringa gå gjennom prosjektet E18 Vestkorridoren med sikte på monalege kostnadsreduksjonar og reduserte bompengar for bilistane.

Forslag nr. 33 fra Gjelsvik, Sigbjørn på vegner av Senterpartiet


Stortinget ber regjeringa i samband med sak om regulering av pensjonar hausten 2019 føreslå endring av reguleringsprinsippa frå og med 2020 til faktisk gjennomsnitt av løns- og prisutvikling.

Forslag nr. 34 fra Gjelsvik, Sigbjørn på vegner av Senterpartiet


Stortinget ber regjeringa føreslå endring av AAP-ordninga slik at forlenging ut over tre år vert innvilga når den medisinske situasjonen for søkaren er uavklart. Vidare skal forlenging kunne innvilgast for ungdom under 25 år som har behov for meir arbeidstrening. Avgjerdsrett for vedtak og ev. forlenging av AAP-perioden må liggje hjå det lokale Nav-kontoret.

Forslag nr. 35 fra Moxnes, Bjørnar på vegner av Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt


Stortinget ber regjeringen endre forskrift om kringkasting slik at fotball-VM og fotball-EM for kvinner anses som begivenheter av vesentlig samfunnsmessig betydning, på linje med andre tilsvarende idrettsarrangementer, og sikres vederlagsfri visning.

Forslag nr. 36 fra Moxnes, Bjørnar på vegner av Rødt


Stortinget ber regjeringen sikre bemanningen på fødeavdelingene og andre nødvendige tilbud for fødende kvinner i sommermånedene, med hensyn til at antallet fødsler ofte er høyere om sommeren enn ellers i året.

Forslag nr. 37 fra Moxnes, Bjørnar på vegner av Rødt


Stortinget ber regjeringen om å sikre at Ullevål-team, som er et tilbud til gravide og fødende med komplekse problemstillinger, som psykiske helsevansker, rus og/eller en vanskelig livssituasjon, ikke mister en av to jordmorstillinger, og at svangerskapsomsorgen og jordmorstillinger ikke blir fjernet fra ABC-enheten på Ullevål.

Forslag nr. 38 fra Moxnes, Bjørnar på vegner av Rødt


Stortinget ber regjeringen trekke tilbake sin vurdering av at konsesjonsbehandlingen for NorthConnect skal utsettes, og avslå konsesjonssøknaden.

Forslag nr. 39 fra Moxnes, Bjørnar på vegner av Rødt


Stortinget ber regjeringen sikre luftambulanseberedskapen med nødvendige tiltak på kort og lang sikt, og sørge for at kontrakten mellom Luftambulansetjenesten HF og Babcock Scandinavian Air Ambulance AB annulleres hvis ny operatør ikke er i stand til å levere i tråd med inngått kontrakt og sikre forsvarlig drift og vedlikehold ved operatørbyttet 1. juli.

Forslag nr. 40 fra Moxnes, Bjørnar på vegner av Rødt


Stortinget ber regjeringen omdisponere den økte bevilgningen til det kapasitetsøkende motorveiprosjektet E18 Lysaker–Ramstadsletta, som vil øke en allerede høy bompengebelastning ytterligere, til kollektive utbyggingsprosjekter og jernbaneprosjekter.

Forslag nr. 41 fra Moxnes, Bjørnar på vegner av Rødt


Stortinget ber regjeringen sikre at olje og gass funnet via letebrønnen Snadd Outer Outer/Black Vulture sørvest for Nornefeltet ved Helgelandskysten ikke utvinnes.

Forslag nr. 42 fra Moxnes, Bjørnar på vegner av Rødt


Stortinget ber regjeringen stanse utbyggingen av vindkraftparker i uberørt natur på land i Norge.

Forslag nr. 43 fra Moxnes, Bjørnar på vegner av Rødt


Stortinget ber regjeringen sikre at Andøya flystasjon bevares som base for det norske forsvarets maritime overvåking, i lys av at ny informasjon tyder på at valget av Evenes som base for maritim overvåking ble fattet på sviktende grunnlag eller feilaktige forutsetninger.

Forslag nr. 44 fra Moxnes, Bjørnar på vegner av Rødt


Stortinget ber regjeringen sette i gang en uavhengig granskning av Politiets utlendingsenhets bruk av tvangsmidler i lys av tvangsretur av familier og mindreårige til Afghanistan.

Forslag nr. 45 fra Aasrud, Rigmor på vegner av Arbeiderpartiet


Stortinget ber regjeringen utrede og fremme forslag om endringer i arbeidsmiljøloven som klargjør arbeidstaker- og arbeidsgiverbegrepet

Forslag nr. 46 fra Aasrud, Rigmor på vegner av Arbeiderpartiet


Stortinget ber regjeringen innføre forsøk med aktivitetsrett for alle sosialhjelpsmottakere hvor det også tilbys kvalitativt godt innhold som ruster den enkelte for arbeidslivet, og etablere en statlig støtteordning for slike forsøk i utvalgte kommuner. Forsøkene bør fortrinnsvis skje i kommuner som tilbyr kvalifiseringsprogram og kobles opp mot dette.

Forslag nr. 47 fra Aasrud, Rigmor på vegner av Arbeiderpartiet


Stortinget ber regjeringen sørge for at øremerkingen av 3 mill. kroner til Psykologistudentenes opplysningsarbeid for unge (POFU) videreføres i budsjettet for 2019.

Forslag nr. 48 fra Aasrud, Rigmor på vegner av Arbeiderpartiet


Stortinget ber regjeringen fremme forslag til endring av reguleringsprinsippene for løpende pensjoner slik at pensjonister ved reguleringen av pensjon ikke taper kjøpekraft i år der lønnsmottakerne har positiv kjøpekraftsutvikling, og legge frem en sak om drøftingsretten i trygdeoppgjøret med vurderinger av hvilke muligheter for omprioriteringer som finnes innenfor dagens rammer for trygdeoppgjøret, og hvilke endringer som kan gjennomføres for at pensjonistenes organisasjoner gjennom drøftingsretten får økte muligheter til å påvirke prioriteringene innen de rammene trygdeoppgjøret setter.

Forslag nr. 49 fra Aasrud, Rigmor på vegner av Arbeiderpartiet


Stortinget ber regjeringen utrede konsekvensene av å likebehandle personer som er innlagt i psykiatriske sykehusavdelinger med personer som er innlagt i somatiske sykehusavdelinger, slik at begge pasientgrupper fritas for reduksjon i sine ytelser fra folketrygden. Regjeringen bes om å komme tilbake til Stortinget på egnet måte, med en vurdering av hel, eventuelt delvis likebehandling.

Forslag nr. 50 fra Bastholm, Une på vegner av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen å flagge med regnbueflagget på statens bygninger der det er mulig i forbindelse med Pride-festivalen, og Stortinget vil selv gjøre det samme.