Forslag fremma i debatten

Dokument 8:136 S (2018-2019), Innst. 368 S (2018-2019)

Forslag nr. 11 fra Bastholm, Une på vegner av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å erstatte nullvekstmålet i samferdselspolitikken med et mål om 5 prosent årlig nedgang i biltrafikken i storbyområdene fra dagens nivå.

Forslag nr. 12 fra Bastholm, Une på vegner av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å øke den statlige finansieringen av store kollektivprosjekter i storbyområder til 80 prosent.

Forslag nr. 13 fra Bastholm, Une på vegner av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen revidere dagens vegnormaler og trafikkregler for å prioritere gange, sykkel og mikromobilitet.

Forslag nr. 14 fra Bastholm, Une på vegner av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen fremme en virkemiddelpakke for elektrisk mikromobilitet for personlig transport og godstransport.

Forslag nr. 15 fra Bastholm, Une på vegner av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å redusere fartsgrensen i byer og tettbygde strøk til 30 km/t med blandet trafikk, og samtidig øke grensen for assistanse fra motoren for uregistrerte elsykler fra 25 km/t til 30 km/t.

Forslag nr. 16 fra Bastholm, Une på vegner av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen komme tilbake til stortinget med en nedskalering av alle store tunnel- og broprosjekter i nasjonal transportplan fra fire-feltsveier til to- og trefeltsveier med forbikjøringsfelt og elferger istedenfor broer, for å unngå store naturinngrep, økt trafikk og utslipp, og enorme bompengekostnader.