Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Forslag fremma i debatten

Meld. St. 19 (2018-2019), Innst. 369 S (2018-2019)

Forslag nr. 40 fra Lysbakken, Audun på vegner av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen gjennomføre en fullstendig kartlegging av drikkevannskvaliteten i Norge for å få oversikt over hvor mange som blir syke av drikkevannet og hvor mange som risikerer å bli syke dersom utskiftingstakten av ledningsnettet ikke øker.

Forslag nr. 41 fra Lysbakken, Audun på vegner av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen komme med et forslag til en rentekompensasjonsordning i statsbudsjettet for 2020 som setter kommunene i stand til å øke hastigheten på utskiftingen drikkevanns- og avløpssystemet i Norge.

Forslag nr. 42 fra Lysbakken, Audun på vegner av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget be regjeringen komme med en stortingsmelding om drikkevannsforsyningen i Norge, sett i lys av de utfordringer vi står foran med et utslitt ledningssystem og økende klimaendringer.