Forslag fremma i debatten

Prop. 60 S (2018-2019), Innst. 346 S (2018-2019)

Forslag nr. 5 fra Navarsete, Liv Signe på vegner av Senterpartiet


På bakgrunn av nye opplysningar frå Avinor i saka om forsvarsinvesteringar på Evenes, vert Prop. 60 S (2018-2019) send attende til utanriks- og forsvarskomiteen for ei ny rask handsaming.