Forslag fremma i debatten

Prop. 113 S (2018-2019), Innst. 405 S (2018-2019)

Forslag nr. 19 fra Moxnes, Bjørnar på vegner av Rødt


Stortinget ber regjeringen i forslaget til statsbudsjett for 2020 øke veksten i kommunesektorens samlede inntekter med mellom 8 og 9 mrd. kroner ut over regjeringens forslag i Prop. 113 S (2018-2019).

Forslag nr. 20 fra Moxnes, Bjørnar på vegner av Rødt


Stortinget ber regjeringen sikre at overføringen av økonomiske ressurser til fylkeskommunene i 2020 for administrasjon av fylkesvegene tar utgangspunkt i hva som faktisk er benyttet til sams vegadministrasjon totalt i Statens vegvesen, samt dekning av nødvendige omstillingskostnader som påløper fylkeskommunene.