Forslag fremma i debatten

Prop. 1 S (2018-2019), Innst. 11 S (2018-2019)

Forslag nr. 30 fra Toppe, Kjersti på vegner av Senterpartiet


Stortinget ber regjeringen sørge for at Helse Nord RHF gjennomgår og endrer sin praktisering av pasientreiseforskriften, særlig når det gjelder pasientens rett til å få dekket utgifter til drosje eller tilleggsutgifter ved bruk av bil bl.a. når manglende rutegående transport gjør det nødvendig. Ved valg av reisemåte må det brukes skjønn der det legges stor vekt på avstand, geografiske og trafikale forhold og total reisetid.

Forslag nr. 31 fra Toppe, Kjersti på vegner av Senterpartiet


Stortinget ber regjeringen sikre at arbeidet med elektronisk meldingsutveksling i kommunene blir videreført ved avvikling av statlige midler til KomUT, og at kommunene får tid til å omstille seg slik at dette arbeidet ikke stopper opp.

Forslag nr. 32 fra Toppe, Kjersti på vegner av Senterpartiet


Stortinget ber regjeringen om å fremme sak om etablering av et nasjonalt pacemaker-register i Norge.