Forslag fremma i debatten

Prop. 119 S (2017-2018), Innst. 21 S (2018-2019)

Forslag nr. 4 fra Moxnes, Bjørnar på vegner av Rødt


Stortinget ber regjeringen utrede hvorvidt det er mulig å bruke faktiske avlinger som grunnlag for å beregne avlingsskadeerstatning i grovfôrproduksjonen, for å sikre at produsenter med avlinger høyere enn normalavlinga i kommunen får tilstrekkelig kompensasjon ved tap.

Forslag nr. 5 fra Moxnes, Bjørnar på vegner av Rødt


Stortinget ber regjeringen sikre at alt importert fôr, også fra EU-landene, kontrolleres og godkjennes av Mattilsynet før videre distribusjon.