Forslag fremma i debatten

Meld. St. 8 (2016-2017), Innst. 151 S (2016-2017)

Forslag fremmet under debatt og vedtak

Forslag nr. 2 fra Rotevatn, Sveinung på vegner av Venstre


Stortinget ber regjeringen innføre forbud mot gruppehold av mink, slik dette er skissert i regjeringens egen stortingsmelding.

Høyrer til sak